Ժամկետային ծառայության զինծառայողն ունի շաբաթական մեկ անգամ գնդի տեղակայման վայրից արձակվելու իրավունք, եթե նրան տրված չեն «զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկում» կամ «կարգապահական վաշտ ուղարկելը» կարգապահական տույժեր:
Արձակման թույլտվություն ստանալու համար զինծառայողները դիմում են իրենց անմիջական պետին:

04 դեկտեմբերի, 15:13

Պարտադիր զինծառայողներին արձակուրդ տալու դեպքում տրվում է նաև արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելու և այնտեղից վերադառնալու համար անհրաժեշտ ժամանակ` մինչև երկու օրացուցային օր ընդհանուր ժամկետով:

Զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտվում են քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի բոլոր տեսակներից, անկախ սեփականության ձևից (բացի տաքսիից), անվճար երթևեկելու իրավունքից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելու և արձակուրդի վայրից վերադառնալու զինծառայողների տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցվում են:

30 նոյեմբերի, 17:55

Զինվորական ծառայության կատարման ժամանակ պետությանը հասցված նյութական վնասի համար զինծառայողները կրում են նյութական պատասխանատվություն:

Զինծառայողները նյութական պատասխանատվություն են կրում միայն իրենց մեղքով պատճառված վնասի համար:

Զինծառայողներն ազատվում են նյութական պատասխանատվությունից, եթե վնասը պատճառվել է հրամանատարների (պետերի) հրամանը կատարելու, օրինաչափ գործողության, անհրաժեշտ պաշտպանության, ծայրահեղ անհրաժեշտության, արդարացված ծառայողական ռիսկի կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով:

27 նոյեմբերի, 14:21

Իսկ գիտե՞ք, թե ինչ է զորակոչը

Զորակոչը գործընթաց է, որի միջոցով անձը կանչվում և ներգրավվում է պարտադիր զինվորական ծառայության:

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարվում է տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու անգամ (ամառային եւ ձմեռային զորակոչներ):

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին քաղաքացու ներկայությունն ապահովելու նպատակով պետությունը քաղաքացուն փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու պարտավորության մասին:

23 նոյեմբերի, 11:52

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին մասնակցելու պարտականության խախտումը կարող է առաջացնել քրեական պատասխանատվություն:
Օրենքի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները չեն կարող ընդունվել հանրային ծառայության, ինչպես նաև չեն կարող ընդունվել պայմանագրային զինվորական ծառայության:

20 նոյեմբերի, 12:11

Իսկ դուք գիտե՞ք՝ ինչպե՞ս ձեռք բերել զինվորական մասնագիտություն:

18 տարին չլրացած քաղաքացիները, ինչպես նաև մինչև 23 տարեկան` պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիները, զինծառայողները կարող են մասնակցել ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելությանը:

Ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող անձինք ձեռք են բերում զինվորականի մասնագիտություն:

16 նոյեմբերի, 11:24

Սիրելի՛ Dasaran-ցիներ, իսկ դուք գիտե՞ք, որ 27 տարին լրանալուց հետո արական սեռի քաղաքացին պարտադիր զինվորական ծառայության կարող է ներգրավվել միայն այն դեպքում, եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ընթացքում անցել է զինվորական պատրաստություն և որակավորվել է որպես պահեստազորի սպա:
Այդ դեպքում անձը պարտադիր զինվորական ծառայության կարող է ներգրավվել մինչև 35 տարին լրանալը:

14 նոյեմբերի, 10:48

Ըստ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասին՝ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն քաղաքացին`

1) ով առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության
համար.

2) ով մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային ծառայություն:

12 նոյեմբերի, 14:58

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ Համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364․1-րդ, 370-րդ, 371-րդ, հոդվածների՝ զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ են համարվում զինծառայողի կողմից մոլեխաղեր կազմակերպելը կամ դրանց մասնակցելը, ռազմական գույքն անզգուշությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, ռազմական գույքը յուրացնելը կամ վատնելը։

07 նոյեմբերի, 17:09

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4.1-ին մասի 7-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական համակազմի առնվազն տասը տոկոսին՝ ուսանողների վարձավճարներից գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր միջոցների հաշվին՝ հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին՝ առնվազն 30 տոկոսով:

24 հոկտեմբերի, 17:20