Հանրագիտարան

Առողջական վիճակի հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն

ՀՀ քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ժամանակ իրականացվում է նրանց առողջական վիճակի հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն:

Զինվորական հաշվառման վերցնելու և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ժամանակ քաղաքացիների հետազոտումը, փորձաքննությունը և բուժումը կատարվում է առաջնահերթ և անվճար:

 

Քաղաքացին իրավունք ունի՝

▪ ծանոթանալու իր առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության ընթացքին,

▪ ստանալու դրանց արդյունքներով տրված եզրակացություններն ու այլ փաստաթղթերը։

Այսինքն, քաղաքացին կարող է բժշկական հանձնաժողովից պահանջել բոլոր նշված տեղեկությունները՝ գրավոր տեսքով։ Բացի այդ, իր առողջական վիճակի կամ հետազետության արդյունքում տրված եզրակացության վերաբերյալ քաղաքացին կարող է.

▪ ներկայացնել առաջարկություններ, բացատրություններ կամ առարկություններ,

▪ բողոքարկել իր առողջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացությունը:

 

Հանրապետական կամ մարզային (Երևանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավասու բժշկական հանձնաժողովների և զինվորական կոմիսարիատների գործունեության կամ կայացրած որոշումների (տրված եզրակացությունների) վերաբերյալ բողոքներ ներկայացնելը չի կասեցնում դրանց կատարումը և դրանք ենթակա են կատարման մինչև այդ որոշումների (տրված եզրակացությունների) վերանայումը:

 

Զորակոչային հանձնաժողովների, իրավասու բժշկական հանձնաժողովների և զինվորական կոմիսարիատների որոշումները, տրված եզրակացությունները դրանց կայացման օրվանից եռօրյա ժամկետում տրվում են քաղաքացուն կամ նրա օրինական ներկայացուցչին:

 

Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի որոշումները դրանց կայացման օրվանից երկամսյա ժամկետում կարող են բողոքարկվել դատարան կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին, 5-րդ մասեր,

2. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ մասեր։

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: