Դիմորդի անկյուն

Մասնագիտություն
Կիրառական արվեստի և պատմամշակութային տուրիզմի ֆակուլտետ
Կիրառական արվեստի և պատմամշակութային տուրիզմի ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում արվեստի պատմության և տեսության, գեղարվոստական երևույթների համալիր վերլուծության, պրակտիկ գեղավերստալուսավորչական և կազմակերպակառավարչական գործունեության ոլորտներում աշխատելու համար: Սույն մասնագիտություններով շրջանավարտները կարող են աշխատել պատմամշակութային, ճարտարապետական, շինարարական հուշարձանների, կոթողների և կառույցների կերպարվեստի ստեղծագործականաշխատանքների (գունանկար, գրաֆիկա, քանդակ), կենցաղային և դեկորատիվ արտադրանքի վերլուծության ասպարեզներում:

Կիրառական արվեստի և պատմամշակութային տուրիզմի ֆակուլտետում գործում է «Գեղեցիկ արվեստ» մասնագիտությունը: Մասնագիտացումներն են`
Ճարտարապետական հուշարձանների տեսություն, Կերպարվեստի տեսություն

Կիրառական արվեստի և պատմամշակութային տուրիզմի ֆակուլտետ ում գործում են հետևյալ ամբիոնները.
• Ճարտապետության տեսության, պատմության և հուշարձանների վերականգնում և պատմություն
• Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն: